معماری
خانه / نمونه محاسبه حق‌السهم اندوخته

نمونه محاسبه حق‌السهم اندوخته

حق السهم اندوخته سال مالی ۹۵-۹۴ چگونه محاسبه شده است؟

نمونه محاسبه حق السهم اندوخته با نرخ ۲۳ درصد برای سال مالی ۹۵-۹۴
ردیف ماه سهمین واریزی حق السهم اندوخته تا به حال جمع اندوخته حق السهم اندوخته دوره
۱ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ ۷۷,۳۴۹,۶۴۸ ۳۶,۴۴۷,۹۳۲ ۱۱۳,۷۹۷,۵۸۰ ۲,۱۸۱,۱۲۰
۲ ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ ۱,۳۷۲,۳۷۶ ۰ ۱۱۵,۱۶۹,۹۵۶ ۲,۲۰۷,۴۲۴
۳ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ ۱,۳۷۲,۳۷۶ ۰ ۱۱۶,۵۴۲,۳۳۲ ۲,۲۳۳,۷۲۸
۴ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ ۱,۳۷۲,۳۷۶ ۰ ۱۱۷,۹۱۴,۷۰۸ ۲,۲۶۰,۰۳۲
۵ ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ ۱,۳۲۸,۱۰۶ ۲۶,۸۰۱,۷۷۶ ۱۴۶,۰۴۴,۵۹۰ ۲,۷۹۹,۱۸۸
۶ ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ ۱,۵۶۱,۲۴۶ ۰ ۱۴۷,۶۰۵,۸۳۶ ۲,۸۲۹,۱۱۲
۷ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ ۱,۵۶۱,۲۴۶ ۰ ۱۴۹,۱۶۷,۰۸۲ ۲,۸۵۹,۰۳۶
۸ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ ۱,۵۶۱,۲۴۶ ۰ ۱۵۰,۷۲۸,۳۲۸ ۲,۸۸۸,۹۶۰
۹ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۱,۵۶۱,۲۴۶ ۰ ۱۵۲,۲۸۹,۵۷۴ ۲,۹۱۸,۸۸۴
۱۰ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ ۱,۵۰۹,۲۰۴ ۰ ۱۵۳,۷۹۸,۷۷۸ ۲,۹۴۷,۸۱۰
۱۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۱,۸۵۲,۷۸۰ ۰ ۱۵۵,۶۵۱,۵۵۸ ۲,۹۸۳,۳۲۲
۱۲ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱,۸۵۲,۷۸۰ ۰ ۱۵۷,۵۰۴,۳۳۸ ۳,۰۱۸,۸۳۳
جمع حق السهم اندوخته ۳۲,۱۲۷,۴۴۹

*تهیه شده توسط امور وام و سپرده